Operation
G.01
Control ecològic de les aigües superficials amb sistemes innovadors de correcció i adaptació
Participants entities
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Raons i oportunitats
Les aigües del Baix Ter es troben en risc qualitatiu degut a l’increment de l’activitat humana entorn al riu i donat que l’aportació d’aigua s’ha vist molt reduïda, l’efecte dels problemes qualitatius s’agreuja de forma severa
Hi ha agut un augment en la concentració de residus agrícoles (purins) i urbans de la conca i de salinització a les zones més costaneres per intrusió marina. Alhora l’alteració estacional dels fluxos de circulació d’aigua pels canals perjudica a les espècies autòctones i afavoreixen les invasores.
L’estat ecològic del Ter
en dades
139
municipis
139 municipis amb concentracions
elevades de nitrats a la xarxa
d’aigua potable del Ter
41% dels aqüifers
catalan
Els excrements de les granges
porcines han contaminat el 41%
dels aqüífers catalans
Solució conceptual
Implementació d’infraestructures sostenibles basades
en la innovació tecnològica per fer front al risc quantitatiu
i qualitatiu de les aigües del Baix Ter i convertir-se en
un referent internacional millorant la gestió i ús de l’aigua
i consolidant la nova cultura de l’aigua al territori del Baix Ter.
Solució conceptual
Implementació d’infraestructures sostenibles basades
en la innovació tecnològica per fer front al risc quantitatiu
i qualitatiu de les aigües del Baix Ter i convertir-se en
un referent internacional millorant la gestió i ús de l’aigua
i consolidant la nova cultura de l’aigua al territori del Baix Ter.
Innovacions tecnològiques implemenades
Sensors de mesura d’oxigen
en continu i amb alta freqüència
A partir de registradors d’oxigen miniDOT USB (Precision Measurement Engineering) situats a llacunes costaneres i els recs principals que les alimenten, es mesurarà l’oxigen en continu i amb alta freqüència, per tal de determinar la qualitat de l’aigua i l’estat ecològic dels sistemes aquàtics.
Metabolisme ecosistèmic
Actions
01.
Monitorització de l’estat ecòlogic a partir del metabolisme ecosistèmic
01. Monitorització de l’estat ecòlogic a partir del metabolisme ecosistèmic
Instal·lació de sensors de mesura d’oxigen en continu i amb alta freqüència, per mesurar la qualitat de l’aigua i l’estat ecològic dels sistemes aquàtics. Posterior validació de resultats i establiment de cabals de manteniment a circular pels recs.
02.
Experiència pilot al sistema Rec Vell - Ter Vell
02. Experiència pilot al sistema Rec Vell - Ter Vell
En una conca pilot, sistema Rec Vell - Ter Vell, determinar quin ha de ser el cabal circulant necessari per conservar-ne el bon estat ecològic i quina ha de ser l’estructura que permeti el millor drenatge de la conca i garanteixi la capacitat de desguàs en cas d’inundació.
Calendari d’actuacions
01.
Monitorització de l’estat ecològic a partir del metabolisme ecosistèmic
Calendari d’actuacions
02.
Experiència pilot al sistema Rec Vell - Ter Vell
Calendari d’actuacions
Calendari d’actuacions
USEFUL INFORMATION