Entitats partíceps
La Diputació de Girona és una institució que forma part de l’administració local i està dotada de competències administratives per al govern i administració de la província de Girona. La Diputació té un paper cabdal en les problemàtiques mediambientals del territori gironí; és en aquesta línia que es pretén incrementar la implicació de les administracions i dels ens socials i econòmics en l’extensió de la sostenibilitat. La Diputació, dóna suport als consorcis gestors o dinamitzadors d’espais naturals i els assisteix en el proveïment d’instruments d’enfoc sostenible; de la mateixa manera dóna suport a la gestió dels espais naturals. L’extensió geogràfica i l’assessorament mediambiental, va a càrrec del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA), que integra un gran nombre d’ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona.
La Universitat de Girona (UdG) una institució pública creada l’any 1991 que cerca l’excel·lència en la docència i en la recerca. Amb seu a Girona, municipi d’uns 100.000 habitants, té un àmbit d’actuació que s’estén al llarg de tota la província (5.900 km2 i 750.000 habitants). La UdG compta amb més de 1.200 professors i investigadors i més de 15.000 estudiants d’estudis oficials. A més a més, la UdG aposta de forma contundent pel sector de l’aigua i ho manifesta amb la creació del Campus Aigua, una plataforma que té per objectiu principal facilitar la relació entre les empreses/institucions del sector Aigua i la Universitat de Girona. La participació de la UdG contribuirà a establir sistemes de seguiment i control de l’estat ecològic de les masses d’aigua i a la millora de la gestió de l’aigua de reg agrícola.
La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter (JCUABT) és una corporació de dret públic sense ànim de lucre que es va començar a gestar el 2008 i que té la seva seu a la Tallada d’Empordà. La junta centra la seva activitat en la gestió i protecció de l’aigua del riu Ter i dels seus aqüífers, i en vetllar per la disponibilitat de l’aigua. La JCUABT s’erigeix com a portaveu dels usuaris en tot allò que concerneix l’ús de l’aigua i les problemàtiques associades dins l’àrea del Fluviodeltaic del Baix Ter. Engloba total o parcialment un conjunt de 38 municipis i compta amb gairebé 10.000 ha de regadiu, a més d’aproximadament un miler d’usuaris de pous particulars. Pel desenvolupament del projecte, la Junta comptarà amb el suport del Consorci del Ter i d’entitats i institucions que formen part de la seva estructura.
L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) és una entitat pública amb seu a Caldes de Montbui amb centres repartits en 20 emplaçaments del territori català. L’IRTA centra la seva activitat en la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l’àmbit agroalimentari i en facilitar la transferència dels avenços científics a la societat. La participació de l’IRTA al PECT dotarà al territori d’un sistema d’informació geogràfic intuïtiu que oferirà als regants del Baix Ter l’oportunitat d’introduir-se en el reg de precisió, el reg més eficient, amb la mínima barrera d’entrada pel què fa a complexitat i costos.
Fundació Mas Badia
La Fundació Mas Badia és una institució privada sense ànim de lucre amb seu a Mas Badia, al municipi de La Tallada d’Empordà, que està dedicada a la recerca, el desenvolupament tecnològic i la transferència de coneixements en l’àmbit agroalimentari. L’àmbit d’actuació s’estén a tot Catalunya, malgrat que l’àmbit preferent són les comarques gironines. La Fundació Mas Badia centra la seva activitat en els àmbits de la producció vegetal i la seva activitat està coordinada amb l’IRTA. La seva participació al PECT dotarà al territori del Baix Ter de recursos innovadors que permetran la millora de l’administració de l’aigua de reg agrícola, augmentant-ne l’eficiència en la seva gestió.
La Fundació Mar és una organització privada sense ànim de lucre amb la missió de treballar pel coneixement de la biosfera i la conservació activa del medi litoral i marí del Mediterrani. La Fundació Mar fomenta la visió sostenible i ecològica de la natura en la societat a partir de l’educació i treballa en accions de cooperació internacional amb països costaners per aportar-hi valor, coneixements i recursos. En aquesta línia, la Fundació Mar col·labora amb empreses per promoure la responsabilitat social ambiental, la producció ecològica i sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals. La Fundació informa i sensibilitza a la societat en temes de medi ambient i ecologia a partir de l’ús de noves tecnologies. És en aquest context que la Fundació Mar s’ha integrat al PECT Aigua per dissenyar i realitzar un programa de comunicació social permanent en el marc de la “Nova Cultura de l’Aigua”.