Operació
G.06
Comunicació i sensibilització social del projecte “Girona Regió Sensible a l’Aigua”
Solució conceptual
Establir canal de comunicació permanent i d’informació sobre les operacions del projecte, socialitzar una cultura d’us de l’aigua respectuosa y sostenible al territori i consolidar l’estratègia
de “Girona Regió Sensible a l’Aigua” i consolidar en el futur aquesta plataforma de comunicació TIC
Actuacions
01.
Disseny i creació de la imatge de comunicació del projecte
01. Disseny i creació de la imatge de comunicació del projecte
02.
Creació del portal Web - “Girona, Regió Sensible a l’Aigua”
02. Creació del portal Web - “Girona, Regió Sensible a l’Aigua”
03.
Difusió permanent de l’evolució del Projecte amb l’ús de les TIC
03. Difusió permanent de l’evolució del Projecte amb l’ús de les TIC
04.
Programa de sensibilització social i d’informació a els col·lectius més importants del territori
04. Programa de sensibilització social i d’informació a els col·lectius més importants del territori
Calendari d’actuacions
01.
Disseny i creació de la imatge de comunicació del Programa
Calendari d’actuacions
02.
Creació del portal Web 3.0 Regió Sensible a l’Aigua
Calendari d’actuacions
03.
Programa de sensibilització social i de informació
Calendari d’actuacions
04.
Producció de continguts audiovisuals i comunicació
Calendari d’actuacions
Calendari d’actuacions
INFORMACIÓ D’INTERÈS