Operación
G.03
Sistema d’informació per difondre i fomentar el reg de precisió al Baix Ter
Raons i oportunitats
Malbaratament d’aigua durant el regadiu donada la falta d’introducció del reg de precisió i el desconeixement de les necessitats hídriques a temps real dels diferents cultius
Sistema de reg segons superfície regada i eficiència (Catalunya 2016)
Superficie
Eficiencia
Riego por gravedad
54,7%
40-50%
Riego por aspersión
13,9%
55-65%
Riego localizado
31,4%
70-80%
Solució conceptual
Apropar el reg de precisió als regants del Baix Ter, a partir d’un sistema
d’informació precís i a temps real dels requeriments hídrics que permeti
monitoritzar des de l’espai el consum d’aigua pels cultius i alhora preveure’n
les seves necessitats futures.
Solució conceptual
Apropar el reg de precisió als regants del Baix Ter, a partir d’un sistema
d’informació precís i a temps real dels requeriments hídrics que permeti
monitoritzar des de l’espai el consum d’aigua pels cultius i alhora preveure’n
les seves necessitats futures.
Innovacions tecnològiques implemenades
Ús de satèl·lits Sentinel de l’Agència Espacial Europea (ESA) per determinar amb precisió la quantitat d’aigua necessària per regar
L’IRTA desenvoluparà per a l’Agència Espacial Europea un producte per estimar l’evapotranspiració de la vegetació a partir de dades obtingudes per satèl·lit que permetrà que els agricultors no utilitzin més aigua de la necessària al regar els cultius.
Simulacions de cultius detectades por teledetecció
Actuaciones
01.
Aprovisionament de dades base
01. Aprovisionament de dades base
Aprovisionament de dades base a partir de les quals s’obtindran els valors d’entrada per fer simulacions amb els diferents conreus.
02.
Desenvolupament iteratiu del sistema d’informació
02. Desenvolupament iteratiu del sistema d’informació
Desenvolupament d’un sistema automatizat de generació de mapes de balanç i necessitats hídriques dels conerus on les dades metereològiques seran actualizades diàriament i setmanalment s’actualizarà l’estat de desenvolupament dels cultius abl imatges de satel·lit SENTINEL 2.
Calendari d’actuacions
01.
Aprovisionament de dades base
Calendari d’actuacions
02.
Desenvolupament del sistema d’informaciò
Calendari d’actuacions
Calendari d’actuacions
INFORMACIÓN DE INTERES